Re-integratie

wettelijke aanpassingen “om het re-integratietraject efficiënter te maken”.

Ondanks maatregelen van de overheid is het aantal langdurig zieken blijven stijgen, intussen boven het half miljoen. Vanaf oktober 2022 is er op de regeling omtrent het re-integratietraject (RIT) een aanpassing gekomen.

Een evaluatie, en mogelijke aanpassing was voorzien bij de invoering van het nieuwe RIT in 2016; een andere reden voor de aanpassing was de observatie dat (te?) veel werkgevers het RIT zouden gebruiken om een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken door medische overmacht in te roepen.

De belangrijkste aanpassingen :

 1. Na 4 wekenarbeidsongeschiktheid informeert de werkgever de EDPB; de arbeidsarts (PAAA) of diens vertegenwoordiger contacteert de zieke zo snel mogelijk : er vindt een gesprek plaats over mogelijkheden bij werkhervatting met als doel het faciliteren van de werkhervatting. Er wordt beklemtoond dat dit geen controleonderzoek is, maar dat dit een middel is om de relatie met de PAAA te leggen en een werkhervatting te bespoedigen.
 2. Een tweede grote wijziging betreft de aanvraag tot re-integratie : de werkgever kan reeds na 3 maanden aansluitende ziekte(voorheen was dat 4 maanden) of na attest “definitieve ongeschiktheid” een RIT opstarten; de werknemer zelf of door de behandelde arts, ook u als huisarts, kan zoals voorheen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid re-integratie aanvragen; de adviserend geneesheer kan dit niet meer.
 3. De grootste wijziging zit ‘m in de beslissingen die de PAAA kan nemen; waar deze voorheen de keuze had tussen 5 mogelijkheden (van A t/m E), resten er nu slechts 3 keuzes:
  Beslissing A: werknemer (WN) is tijdelijk ongeschikt voor overeengekomen werk, maar kan dit werk op termijn hervatten; de PAAA bepaalt modaliteiten en voorwaarden waaraan ander/aangepast werk/aanpassing werkpost in tussentijd moet beantwoorden op basis van gezondheidstoestand en de mogelijkheden WN;
  Beslissing B: WN is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk; de PAAA bepaalt modaliteiten en voorwaarden waaraan ander/aangepast werk/aanpassing werkpost moeten beantwoorden op basis van gezondheidstoestand & mogelijkheden van WN;
  Beslissing C: om medische redenen is het (voorlopig) niet mogelijk om een RIT op te starten; EINDE RIT (geen herevaluatie voorzien) en RIT kan ten vroegste 3 maanden na beslissing C opnieuw worden opgestart tenzij PAAA goede redenen heeft om af te wijken van 3m.
 4. De wetgever heeft ervoor gekozen de procedure RIT en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische reden apart te behandelen in twee gescheiden procedures : voor de beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht komt er (is er nog niet!) een nieuw artikel 34, dat de nieuwe voorwaarden voor beëindiging bepaalt:
  Ten vroegste na 9 maanden ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid
  Werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk (vaststelling door PAAA)
  Werknemer vraagt GEEN onderzoek aangepast/ander werk
  Werknemer vraagt WEL onderzoek aangepast/ander werk? Maar na verslag werkgever of weigering plan werknemer blijkt geen werk mogelijk.

Het is mijn overtuiging dat het zinvol is als mensen die langdurig ziek (> 1maand) reeds zeer snel, bij een eerste of tweede contact, bij hun huisarts hierover worden geïnformeerd en kan hen doorverwijzen : ik kan de werknemer en de werkgever informeren en ook samen met hen het medisch onderzoek bij de arbeidsarts voorbereiden.

Daarnaast blijf ik voor alle partijen beschikbaar bij vragen over (de wettelijke bepalingen omtrent) re-integratie en ik help bij het voorbereiden van een werkhervatting.

Paul Dondeyne, 24.10.2022

Vragen of meer info